Skip to main content Skip to search

KADRY I PŁACE

KADRY

Zakres usług kadrowych obejmuje:

 • zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy;

 • przygotowywanie umów o pracę, zlecenia i o dzieło, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami Klienta;

 • prowadzenie ewidencji urlopów i innych nieobecności pracowników;

 • prowadzenie i aktualizowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;

 • sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników, do których wydawania Klient zobowiązany jest przepisami prawa;

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją czynności dotyczących zajęć komorniczych;

 • sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Głównego Urzędu Statystycznego;

 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych.

PŁACE

Zakres usług płacowych obejmuje:

 • rejestrację oraz aktualizację Klienta, pracowników, zleceniobiorców i członków ich rodzin w ZUS;

 • naliczanie wynagrodzeń, należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty itp.) oraz przygotowywanie list płac pracowników zgodnie z zawartymi umowami, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu pracy i wynagradzania obowiązującymi u danego Klienta;

 • rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakt menedżerski, uchwała o powołaniu);

 • naliczanie i rozliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

 • realizowanie potrąceń z wynagrodzeń;

 • obliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

 • sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych wraz z raportami imiennymi (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA);

 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;

 • sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach (PIT-11) oraz raportów RMUA;

 • sporządzanie i przesyłanie do właściwego Urzędu Skarbowego rocznych deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-8AR);

 • uczestnictwo w kontrolach ZUS przeprowadzanych w miejscu prowadzenia dokumentacji płacowej;

 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi oraz ZUS w sprawach obowiązków Klienta jako płatnika podatku PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne Pracowników.