Skip to main content Skip to search

KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA – RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Zakres usług:

 • prowadzenie ewidencji przychodów Klienta, w tym ewidencjonowanie źródłowych dokumentów księgowych, raportów fiskalnych;

 • sporządzanie wymaganych prawem dokumentów wewnętrznych;

 • obliczanie miesięcznych (kwartalnych) zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osiągniętego przychodu;

 • sporządzanie, podpisywanie oraz wysyłanie deklaracji oraz zeznań podatkowych, w tym składanie odpowiednich informacji podatkowych oraz aktualizacja danych objętych zgłoszeniem aktualizacyjnym;

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;

 • prowadzenie odpowiednich rejestrów dla celów rozliczania podatku VAT, w tym weryfikacja dokumentacji źródłowej pod względem formalnym;

 • sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT (ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w schemacie xml);

 • sporządzanie oraz wysyłanie na żądanie organów podatkowych innych struktur JPK np. JPK_EWP;

 • sporządzanie zeznania rocznego o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

 • aktywny udział w postępowaniach podatkowych oraz kontroli podatkowej realizowanej w siedzibie Biura, dotyczących prowadzonej ewidencji przychodów, poprzez składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień;

 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi w sprawach obowiązków podatkowych Klienta związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA – PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zakres usług:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów Klienta, w tym ewidencjonowanie źródłowych dokumentów księgowych, odpisów amortyzacyjnych, raportów fiskalnych;

 • sporządzanie wymaganych prawem dokumentów wewnętrznych;

 • obliczanie miesięcznych (kwartalnych) zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

 • sporządzanie, podpisywanie oraz wysyłanie deklaracji oraz zeznań podatkowych, w tym składanie odpowiednich informacji podatkowych oraz aktualizacja danych objętych zgłoszeniem aktualizacyjnym;

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;

 • prowadzenie odpowiednich rejestrów dla celów rozliczania podatku VAT, w tym weryfikacja dokumentacji źródłowej pod względem formalnym;

 • sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT (ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w schemacie xml);

 • sporządzanie oraz wysyłanie na żądanie organów podatkowych innych struktur JPK np. JPK_PKPIR;

 • aktywny udział w postępowaniach podatkowych oraz kontroli podatkowej realizowanej w siedzibie Biura, dotyczących prowadzonych ksiąg podatkowych, poprzez składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień;

 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi w sprawach obowiązków podatkowych Klienta związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

KSIĘGOWOŚĆ PEŁNA – KSIĘGI RACHUNKOWE

Zakres usług:

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych Klienta, ujmujących zapisy zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym, zgodnie z zasadami i wymogami przewidzianymi w Ustawie o rachunkowości;

 • aktualizację wyceny aktywów i pasywów w księgach rachunkowych oraz ustalanie wyniku finansowego;

 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;

 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej Ustawą o rachunkowości;

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

 • prowadzenie odpowiednich rejestrów dla celów rozliczania podatku VAT, w tym weryfikacja dokumentacji źródłowej pod względem formalnym;

 • kalkulowanie wysokości zobowiązań podatkowych, ustalanie i monitorowanie zwrotu podatku;

 • sporządzanie, podpisywanie oraz wysyłanie deklaracji podatkowych do właściwych organów podatkowych;

 • sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT (ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w schemacie xml);

 • sporządzanie oraz wysyłanie na żądanie organów podatkowych innych struktur JPK np. JPK_KR;

 • aktywny udział w postępowaniach podatkowych oraz kontroli podatkowej realizowanej w siedzibie Biura, dotyczących prowadzonych ksiąg podatkowych, poprzez składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień;

 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi w sprawach obowiązków podatkowych Klienta związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.